„SELEKCIJA I SEMENARSTVO“ Vol. 2, broj 2 (1995)

Sadržaj:

Mišić, T., Savić, S., Čobanović, M., Ljubičić, M., Đurđević Đurđica i Damljanović, S.
2SEMENARSTVO NOVOSADSKIH SORTI OZIME PŠENICE [Izvod]   2 [Full text]

Lomović, S., Đokić, D., Jelić, M., Đokić, A. i Ognjanović, R.
3UTICAJ MASE SEMENA I SADRŽAJA PROTEINA NA NEKE  3 MORFOLOŠKE OSOBINE PONIKA PŠENICE [Izvod]  3 [Full text]

Dokić, A. I Mihaljev, I.
4ULOGA GENETIKE U STVARANJU VISOKORODNIH SORTI BILJAKA    4I POVEĆANJU PROIZVODNJE HRANE [Izvod]  4 [Full text]

Ognjanović, R., Stojanović, Jovanka, Lomović, S., Pantić, R. i Mihajlija, Dušanka
  5ALELOPATSKI UTICAJ SEMENA NEKIH KOROVSKIH VRSTA NA KLIJANJE PŠENICE [Izvod]  5 [Full text]

Đokić, A.
6PRODUKTIVNOST FAKULTATIVNE SORTE PŠENICE ZEMUNKA 1 U JESENJOJ I PROLEĆNOJ SETVI [Izvod] 6 [Full text]

Ivanoski M. i Mladenovski T.
7PRINOS I KVALITET FRAKCIJA SEMENA ROD RAZLIČITIH SORTI MEKE PŠENICE [Izvod]   7 [Full text]

Gvozdenović, Đ., Takač, A., Bugarski Dušanka i Jovićević, D.
8MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE NEKIH HIBRIDA PAPRIKE [Izvod]   8 [Full text]

Ilić, Z.
9MOGUĆNOST DUGOTRAJNOG ČUVANJA SEMENA PAPRIKE [Izvod]  9 [Full text]

Damjanović M, Marković Z., Zdravković Jasmina i Stevanović D.
10UTICAJ VREMENA SETVE I SADNJE NA PREZIMLJAVANJE   10I PRINOS SEMENA CELERA (Apium graveolens L.) [Izvod] 10 [Full text]

Marinković B., Starčević Lj., Crnobarac j. i Balašević Svetlana
  11UTICAJ UDALJENOSTI REDOVA RODITELJSKIH KOMPONENATA I GUSTINE NA PRINOS SEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA [Izvod]    11 [Full text]

Klokčar Šmit Zlata, Inđić Dušanka i Orbović Branka
  12KOMPLEKSNA ZAŠTITA SEMENA KUKURUZA I SKLADIŠTENJE [Izvod]  12 [Full text]

Prijić LJ. M.
13UTICAJ VLAGE U ZRNU PRI ŽETVI NA KLIJAVOST I VIGOR SEMENA SOJE [Izvod]  13 [Full text]

Rajković Snežana i Matijević D.
14REZULTATI ISPITIVANJA EFIKASNOSTI NEKIH FUNGICIDA    14PREMA Tilletia caries (DC.) Tul. [Izvod] 14 [Full text]

Pavlov, M. i Đukanović Lana
  15ANALIZA PROIZVODNJE SEMENA ZP HIBRIDA KUKURUZA    15U BANATU 1993. GODINE [Izvod]   15 [Full text]

Bugarski Dušanka, Gvozdenović, D. i Takač, A.
16UTICAJ SOJA I PODLOGE NA RAZVOJ MICELIJE GLJIVE BUKOVAČE [Izvod]   16 [Full text] 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 159-172
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

SEMENARSTVO NOVOSADSKIH SORTI OZIME PŠENICE

 

MIŠIĆ, T., SAVIĆ, S., ČOBANOVIĆ, M., LJUBIČIĆ, M., ĐURĐEVIĆ ĐURĐICA i DAMLJANOVIĆ, S. 1

 

 

IZVOD: Obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetnog sortnog semena osnovni je zadatak u programu unapređenja proizvodnje ozime pšenice u Jugoslaviji. Sa zapaženim rezultatima jugoslovenske nauke u oblasti oplemenjivanja i gajenja pšenice, u razdoblju od 1970. godine do danas, naglo raste proizvodnja i plasman deklarisanog sortnog semena novosadskih sorti različitog tehnološkog kvaliteta i vremena zrenja kojim se podmiruju narasle potrebe zemlje i izvoza. Uporedo sa širenjem novosadskih sorti u proizvodnji Jugoslavije Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada sve se tešnje povezuje, preko "Semenarstva", sa organizacijama iz oblasti proizvodnje, dorade i plasmana semena. Nastupa novi period u podizanju opšteg nivoa semenarstva novosadskih sorti pšenice u Jugoslaviji kojim se utire put nastajanju jedne nove privredne grane. U razdoblju od 1971. do 1992. godine proizvedeno je i plasirano širom Jugo­slavije 2.245.795 t deklarisanog semena novosadskih sorti ozime pšenice.

 

Ključne reči: ozima pšenica, sorta, semenarstvo, izvorno seme, deklarisano sortno seme.

 

 

Pregledni rad (Review paper)

 

1            Dr TODOR MIŠIĆ, redovni profesor, dipl.ing. SIMEUN SAVIĆ, stručni savetnik, dipl.ing. ĐURĐICA ĐURĐEVIC, stručni savetnik, dipl. ing. SLAVOLJUB DAMLJANOVIĆ, stručni savetnik Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, dipl.ing. MILOVAN ČOBANOVIĆ i dipl.ing. MIROSLAV LJUBIČIĆ, DD ,,Semenarstvo". Novi Sad.

 

 

Autor za kontakt:

 

 


 

  Povratak na sadržaj


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 173-176
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

UTICAJ MASE SEMENA I SADRŽAJA PROTEINA NA NEKE MORFOLOŠKE OSOBINE PONIKA PŠENICE

 

LOMOVIĆ, S.1, ĐOKIĆ, D.1, JELIĆ, M.2, ĐOKIĆ, A3. i OGNJANOVIĆ, R.2

 

 

IZVOD: U radu je prikazan uticaj mase 1000 zrna i sadržaja proteina na neke morfološke osobine kod osam sorata ozime pšenice i četiri frakcije krupnoće semena. Ogled je izveden u kontrolisanim uslovima u periodu 1999-91. godina u četiri ponavljanja. Dobijenaje negativna korelativna veza između sadržaja proteina i broja primarnih korenčića kod NS Rane 2, a pozitivna između mase semena i broja korenčica kod Super Zlatne. Sa smanjivanjem sadržaja pro­teina u semenu povećavala se dužina korenčića. Visina klijancaje pozitivno korelirala sa masom semena i količinom proteina u njemu. Utvrđena je pozitivna korelacija između sadržaja proteina i odnosa nadzemnog dela prema korenu.

 

 

Ključne reči: sadržaj proteina, masa 1000 zrna, broj korenčića, visina ponika, dužina koren­čića i odnos nadzemnog dela i korena.

 

Izvorni naučni rad (Original scientific paper)

 

1            Mr SLOBODAN LOMOVIĆ, istraživač-saradnik, dr prof. DRAGOLJUB ĐOKIĆ, naučni savetnik i redovni profesor Agronomski fakultet, Čačak

2            mr MIODRAG JELIĆ, istraživač-saradnik, dr RADOMIR OGNJANOVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za istraživanja u poljoprivredi ,,Srbija" - Beograd, Centar za strna žita - Kragujevac, Kragujevac,

3            dr prof. ALEKSANDAR DOKIĆ, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet-Zemun.

 

 

Autor za kontakt:

 

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 177-189
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

ULOGA GENETIKE U STVARANJU VISOKORODNIH SORTI BILJAKA I POVEĆANJU PROIZVODNJE HRANE

 

DOKIĆ, A. I MIHALJEV, I. 1

 

IZVOD: Strateški zadatak poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji je povećanje proizvod­nje hrane što boljeg kvaliteta. U tome imaju značaja sve biološke nauke, a posebno genetika, kao osnova stvaranja novih i boljih sorti i hibrida. U radu se daje pregled razvoja genetičkih istraživanja u svetu i primene novih saznanja i metoda (hibridizacija, mutacije, poliploidija, kulture „in vitro“, hromozomski i genetički inženjering) u oplemenjivanju pojedinih vrsti biljaka, kao i mogućnosti daljeg napretka u ovome. U Jugoslaviji je u poslednjih 30 godina stvoreno 1170 sorti i hibrida gajenih biljaka (pšenice 205, ječma 54, kukurza 429, šećerne repe 27, suncokreta 23, soje 23, krompira 20, krmnih biljaka 84, povrća 106, voća 50, vinove loze 31, itd.). Uvođenje novih sorti u proizvodnju doprinelo je povećanju prosečnih prinosa za 3, 4 pa i više puta, a genetski potencijal za prinos dostigao je kod pšenice 10,0 t/ha, kukuruza preko 20,0 t/ha, šećerne repe preko 120,0 t/ha, suncokreta 6,0 t/ha, soje 5,0 t/ha itd. U vezi sa ovim dostignućima definiše se cilj u oplemenjivanju pojedinih vrsti biljaka, a u zaključku konstatuje da su postignuti izvanredni rezultati, da postoje mogućnosti za bolje iskorišćavanje genetskog potencijala za pri­nos novostvorenih sorti i hibrida, te da primenom novih metoda i tehnika uz korišćenje gen-fonda divljih formi kojima je bogata naša zemlja treba činiti dalja poboljšanja sorti i hibrida poljoprivrednih biljaka, te i na taj način povećati proizvodnju hrane.

 

Ključne reči: Genetika biljaka, oplemenjivanje biljaka, metode, dostignuća, ciljevi.

 

 

Pregledni rad (Review paper)

 

1            Prof, dr ALEKSANDAR DOKIĆ, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun.

2            Prof, dr IVAN MIHALJEV, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 191-194
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

ALELOPATSKI UTICAJ SEMENA NEKIH KOROVSKIH VRSTA NA KLIJANJE PŠENICE

 

OGNJANOVIĆ, R., STOJANOVIĆ, JOVANKA, LOMOVIĆ, S., PANTIĆ, R. i MIHAJLIJA, DUŠANKA 1

 

IZVOD: ispitivanjima alelopatskog uticaja semena pet vrsta korova (Agropyron repens L.) Beauv., Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Echinochloa crus-galli L. i Sorghum helepense L, Pers.) na energiju klijanja, ukupnu klijavost i rast klice semena pšenice, sort, kragujevčanka 56, utvrđeno je sledeće:

 

— Semena Amaranthus retroflexus L. i Chenopodium album L. stimulativno deluju na ener­giju klijanja proučavane sorte pšenice.

— Semena Agropyron repens (L.) Beauv. i Amaranthus retroflexus L. inhibitorno deluju na rast klice, sorte Kragujevčana 56.

 

 

Ključne reči: Seme, pšenica, korovi, energija, klijavost, alelopatija

 

 

Predhodno saopstenje (Preliminary paper)

 

1            Dr RADOMIR OGNJANOVIĆ, JOVANKA STOJANOVIĆ, Mr SLOBODAN LOMOVIĆ, Mr RADISAV P ANTIĆ, Mr DUŠANKA MIHAJLIJA, Institut za istraživanja u poljoprivredi ,,Srbija" - Beograd, Centar za strna žita, Kragujevac

 

 

Autor za kontakt:

 

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 195-199
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

PRODUKTIVNOST FAKULTATIVNE SORTE PŠENICE ZEMUNKA 1

U JESENJOJ I PROLEĆNOJ SETVI

 

ĐOKIĆ, A.1

 

 

Izvod: U radu su navedeni rezultati ispitivanja fakultativne sorte pšenice Zemunka 1 na ot­pornost prema niskim temperaturama u hladnim komorama (-15°C) i poljskim uslovima. Takođe su navedeni i analizirani rezultati o procentu isklasalih biljaka u prolećnoj setvi i ostvarenim prinosima od jesenje i prolećne setve u poređenju sa standardnim sortama.

Na osnovu ovih rezultata može se zaključiti da Zemunka 1 poseduje veliku otpornost prema niskim temperaturama, da klasa i u kasnijim rokovima prolećne setve sa velikim procentom klasalih biljaka. Zato se može ubrojiti u izrazito fakultativne sorte jer daje visoke prinose i u jesenjoj i u prolećnoj setvi.

 

Ključne reči: pšenica, klasanje, ozimost, fakultativnost, setva, otpornost, prinos.

 

 

Naučni rad (Scientific paper)

 

1            Dr ALEKSANDAR ĐOKIĆ, red. prof., Poljoprivredni fakultet, Zemun

 

 

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 201-204
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

PRINOS I KVALITET FRAKCIJA SEMENA ROD RAZLIČITIH SORTI MEKE PŠENICE

 

IVANOSKI M. i MLADENOVSKI T. l

 

 

IZVOD: Ispitivane su tri frakcije semena: 2,8; 2,5 / 2,2 mm kod deset sorti meke ozime pšenice. U laboratorijskim uslovima ispitivana je klijavost, dužina korenčića, dužina ponika i masa odraslih ponika (14 dana). Izvođenje poljski mikro ogled iz ovih frakcija semena na eksperimentalnom polju u Zemljodelskom institutu u Skopju. Utvrđena je signifikantna razlika u prinosu kod sorti: Orovčanke, Skopjanke, Nove Skopjanke, Radike i Lihnide, za frakcije 2,8 i 2,5 mm u odnosu na frakcije 2,2 mm. Za ove sorte ne preporučuje se seme za setvu iz frakcije 2,2 mm. Za sorte Babuna, Milenka, Lizinka, Treska i SK-35/80 nije utvrđena signifikantna razlika u prinosu među ispitivanim frakcijama semena i za ove sorte u optimalnim setvenim uslovima može se upotrebiti sve tri frakcije.

 

Ključne reči: Pšenica, sorta, frakcije zrna, prinos.

 

 

Izvorni naučni rad (Original scientific paper)

 

1            Dr Milisav Ivanoski, Dr Trajče Mladenovski, Institut za polodelstvo i gradinarstvo, Skopje

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 205-207
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE NEKIH HIBRIDA PAPRIKE

 

 

GVOZDENOVIĆ, Đ., TAKAČ, A., BUGARSKI DUŠANKA i JOVIĆEVIĆ, D.

 

 

 

Izvod: U radu su ispitane morfološke karakteristike ploda hibrida paprike (dužine i širine ploda, debljine perikarpa i broja plodova po biljci) kao i prinos. Cilj rada bio je da se ispitaju morfološke karakteristike ploda paprike i prinos između hibrida u poređenju sa sortama. Najveću dužinu ploda imao je hibrid Šorokšari x Buketna 1, dok je najveći prinos ostvario hibrid Duga bela x Šorokšari, koji je ujedno imao i najveći broj plodova po biljci.

 

Ključne reči: paprika, hibrid, morfološke karakteristike, prinos.

 

 

Izvorni naučni rad (Original scientific paper)

 

1            Dr. ĐURO GVOZDENOVIĆ, Ing. ADAM TAKAČ, Ing. DUŠANKA BUGARSKI, Ing. DRAGAN JOVIČEVIĆ, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Autor za kontakt:

 

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 209-211
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

 

MOGUĆNOST DUGOTRAJNOG ČUVANJA SEMENA PAPRIKE

 

ILIĆ, Z. 1

 

IZVOD: Dužina i kvalitet čuvanja semena paprike zavisi od kopleksa bioloških i agroekoloških uslova u toku proizvodnje i u toku čuvanja. Posle petogodišnjeg čuvanja semena paprike na -18°C klijavost se u proseku za sve sorte i odnosu na početnu, najbolje očuvala pri pakovanju u AL i PE-kesama sa 85,2 % a najmanje pri pakovanju u papirnatim kesama (72,1 %). Slično je i sa energijom klijanja, čija se vrednost u odnosu na početnu (71,2%) najbolje očuvala pri pa­kovanju u AL kesama sa 64,5%, zatim u Pe-kesama sa 60,0% a najslabije u papirnatim sa 22,7%. Zadovoljavajući rezultati pri ovakvom načinu čuvanja semena paprike mogu se dobiti ako seme ima visoku bilošku vrednost, ukupnu vlažnost nižu od 6% i da je bez prisustva patogena.

 

Ključne reči: paprika, seme, čuvanje, sorte, pakovanje, temperatura.

 

 

1         Izvorni naučni rad (Original scientific paper) Dr ZORAN ILIC, Poljoprivredni fakultet Pristii

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 213-215
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

UTICAJ VREMENA SETVE I SADNJE NA PREZIMLJAVANJE I PRINOS SEMENA CELERA (Apium graveolens L.)

 

DAMJANOVIĆ M, MARKOVIĆ Z., ZDRAVKOVIĆ JASMINA i STEVANOVIĆ D. 1

 

 

IZVOD: Tokom tri godine ispitivanje uticaj vremena setve i sadnje na prezimljavanje i prinos semena celera. Ispitana su dva roka setve i sadnje.

Ranijom setvom i sadnjom u jesen ostvaruje se veći broj jaroviziranih biljaka all i veća opasnost od izmrzavanja, koja često može biti i potpuna.

Gajenjem rasada tokom zime u staklenicima i plastenicima bez dopunskog zagrevanja i sad­njom u toku ranog proleća ostvaruje se veći i sigurniji prinosi semena celera.

 

Ključne reči: celer, vreme setve, sadnje, prezimljavanje, jarovizacija, prinos i klijavost semena

 

 

 

Izvorni naučni rad (Original scietific paper)

 

1            Dr   MILAN   DAMJANOVIĆ,   dr   ŽIVOSLAV   MARKOVIĆ,   mr   JASMINA   ZDRAVKOVIĆ,   mr   DUŠAN STEVANOVIĆ, Institut za istraživanja u poljoprivredi ",Srbija" - Beograd, Centar za povrtarstvo, Smederevska Palanka

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 217-220
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

UTICAJ UDALJENOSTI REDOVA RODITELJSKIH KOMPONENATA I GUSTINE NA PRINOS SEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA

 

MARINKOVIĆ B., STARČEVIĆ LJ., CRNOBARAC J. i BALAŠEVIĆ SVETLANA 1

 

 

IZVOD: Na dva međuredna razmaka (70 i 50 cm) i pet gustina ispitivanje uticaj udaljenosti oprašivača od biljaka ,,majke" na prinos semena kukuruza. U godinama sa manjim nedostatkom padavina većeg uticaja na prinos irnale su gustine. Povećanjem gustine prinos se povećava i do 1085 kg/ha (50 cm). Razlika u prinosu između 1. i 2. reda majke je od 387 do 649 kg/ha, u zavisnosti od nedostatka padavina, a između 2. i 3. reda od 115 do 620 kg/ha (kod međureda 70 cm). Na međurednom razmaku 50 cm iste razlike su od 157 do 772 kg/ha odnosno, od 233 do 240 kg/ha.

 

Ključne reči: kukuruz, seme, razmak redova, gustine, udaljenost reda ,,majke", prinos, padavine

 

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

 

1          Dr BRANKO MARINKOVIĆ, van. prof., Dr LJUBINKO STARČEVIĆ, red.prof., Dr JOVAN CRNOBARAC, Doc., dipl.ing. SVETLANA BALAŠEVIĆ, Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 221-226
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

 

KOMPLEKSNA ZAŠTITA SEMENA KUKURUZA I SKLADIŠTENJE

 

KLOKČAR ŠMIT ZLATA, INĐIĆ DUŠANKA i ORBOVIĆ BRANKA 1

 

 

IZVOD: Ispitivanjem klijavosti klasičnom metodom na filter papiru, određivanjem probojne snage klice i ustanovljavanjem procenta ponika u ,,hladnom" testu određen je uticaj mešavine fungicida tiram i insekticida teflutrina u različitim dozama, Hi karbosulfana, i složenog fungicida na bazi tri aktivne materije flutriafola, tiabendoazola i etirimola na seme hibrida ZPTC 200 tokom skladištenja. Proučavanje i uticaj kombinacije mankozeba sa raznim dozama Hi teflutri­na, Hi karbosulfana na hibrid ZPSC 704 tokom skladištenja.

Primenjeni vigor test se pokazao najpodesnijim za određivanje negativnog dejstva pojedinih smeša preparata tokom skladištenja na kvalitet semena.

 

Ključne reči: kukuruz, tretiranje semena, insekticidi, fungicidi, smese, interakcija.

 

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

 

1          KLOKOČAR ŠMIT ZLATA, INĐIĆ DUŠANKA, ORBOVIĆ BRANKA - Poljoprivredni fakultet, Institut za zastitu bilja, Novi Sad

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 227-230
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

UTICAJ VLAGE U ZRNU PRI ŽETVI NA KLIJAVOST I VIGOR SEMENA SOJE

 

PRIJIĆ LJ. M. 1

 

IZVOD: Cilj istraživanja je bio da se utvrdi koliko vlaga u zrnu i manipulacije pri žetvi i doradi utiču na klijavost i vigor semena soje. Žetva je obavljana kadaje u zrnu bilo 9, 11, 13 i 16% vlage, kombajnom "Zmaj" a dorada na selektoru "Clipper". Seme sa 13% i 16% vlage je sušeno produvavanjem toplog vazduha do vlage 11%. Kontrolne varijante su ručno požnjevene u isto vreme i sa istom vlagom kao i mehanizovana žetva. Klijavost je ocenjivana standardnim testom, a vigor tetrazolijum i hipohlorit testom. Procenat loma je određivan težinskom metodom. Najniže klijavost je zabeležena pri žetvi sa 16% vlage. TL test je pokazao značajno smanjenje vigora semena pri žetvi i doradi, naročito za ekstremno malu vlagu u zrnu. Najveći lom zrna je bio pri vlazi zrna 9%.

 

Ključne reči: Soja, vlaga u zrnu, klijavost, vigor

 

 

 

Izvorni naučni rad (Original scientific paper)

 

1          Dr LJUBIŠA M. PRIJIĆ, naučni saradnik, Institut za kukuruz ,,Zemun polje", 11080 Zemun

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 231-234
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

REZULTATI ISPITIVANJA EFIKASNOSTI NEKIH FUNGICIDA

PREMA Tilletia caries (DC.) Tul.

 

RAJKOVIĆ SNEŽANA i MATIJEVIĆ D.

 

IZVOD: Cilj istraživanja je da se ispita efikasnost fungicida na bazi TMTDa, flutriafola + tiabendazol, izopamfosa, izopamfosa + karbendazitn, baznog bakarnog karbonata, bakarnog oksida, triadimenola i quazatintriacetata u suzbijanju Tilletia caries na sorti pšenice San Pastore. Rezultati ispitivanja pokazuju da fungicid na bazi tirama, flutriafola+tiabendazol, izopam-fosa+karbendazim ispoljili zadovoljavajuću efikasnost u odnosu na netretiranu varijantu.

 

Ključne reči: pšenica, Tilletia caries (DC.) Tul., fungicide

 

 

Izvorni naučni rad (Original scientific paper)

 

1          Mr SNEŽANA RAJKOVIĆ, istraživač saradnik; Dr DIMITRIJE MATIJEVIĆ, naučni saradnik; Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

 

Autor za kontakt:

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 235-237
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

ANALIZA PROIZVODNJE SEMENA ZP HIBRIDA KUKURUZA

U BANATU 1993. GODINE

 

PAVLOV, M. i ĐUKANOVIĆ LANA

 

IZVOD: Same kalibrirano seme sa visokom klijavošću omogućava dobru setvu, ujednačeno nicanje i brz rani porast. Zbog toga se za proizvodnju semena odabiraju parcele najbolje plodnosti, a primenjuje se i puna agrotehnika. Međutim, ovde postoje faktori na koje čovek ne može mnogo da utiče. Tu se pre svega misli na temperaturu, padavine i relativnu vlažnost vazduha.

 

Ključne reči: seme kukuruza, proizvodnja semena, navodnjavanje, suvo ratarenje.

 

 

Stručni rad (Professional paper)

 

1          Mr MILOVAN PAVLOV, dipl.ing. LANA ĐUKANOVIĆ, Institut za kukuruz ,,Zemun Polje", Beograd-Zemun

 

Autor za kontakt:

 

 

 

  Povratak na sadržaj


 


 

 

 

Štampano u „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 2, broj 2 (1995), str: 239-241
© 1995 Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185

Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

 

UTICAJ SOJA I PODLOGE NA RAZVOJ MICELIJE GLJIVE BUKOVAČE

 

BUGARSKI DUŠANKA, GVOZDENOVIĆ, D. i TAKAČ, A. 1

 

 

IZVOD: Zbog povećane proizvodnje bukovace obraća se sve veća pažnja na faktore koji utiču direktno na njen prinos. Jedan od najznačajnijih direktnih faktora je kvalitet micelije. Tokom 1993-94. godine u laboratoriji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Zavoda za povrtarstvo, izvršeno je ispitivanje kvaliteta micelije, gljive Pleurotus ostreatus, sojeva NS-16 i H7 na različitim podlogama: pšenica, pšenica+piljevina, proso, proso+piljevina, nesto slabiju ali kvalitetnu miceliju na podlozi prosa i pšenice. Podloge triticale i ovas ni kod ovog soja nisu prihvatljive za komercijalnu proizvodnju.

 

Ključne reči: micelija, bukovaca, sojevi NS-16 i H-7, prorastanje podloge, brzina i ujednačenost

 

 

Izvorni naučni rad (Original sciantific paper)

 

1           Dipl.ing. DUŠANKA BUGARSKI, Stručni saradnik, dr. Đuro GVOZDENOVIĆ, Viši naučni saradnik, dipl.ing. Adam TAKAČ, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad r

 

Autor za kontakt:

 

 

 

  Povratak na sadržaj